Ochrona praw klienta w polskiej Konstytucji.

22

Klient jest dla każdej firmy dobrem nadrzędnym. To o jego opinię i przychylność zabiegają marketingowcy i pracownicy działów obsługi klienta. Potrzeby konsumentów chce poznać firma wprowadzająca na rynek nowy produkt. Niektóre firmy, aby zyskać klienta podejmują działania dalekie od elementarnej przyzwoitości i praworządności. Dlatego już polska Konstytucja bierze w obroną obywatela i przyznaje mu prawo „ do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”. W artykule 76 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że „Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa.” Konstytucja nie rozróżnia praw klientów w zależności od tego, czy kupują w tradycyjnych punktach sprzedaży, czy w internecie. Przyznaje im takie same prawa. Można powiedzieć, że Konstytucja z 1997 roku chroni użytkowników sieci przed spamem, chociaż próżno szukać tam słowa spam. Dobrem prawnie chronionym jest prywatność, głównie osób fizycznych i to daje postawę prawną do podejmowania działań mających na celu ochronę internauty przed spamem. Jak wiadomo, spam jest naruszeniem prywatności, ponieważ nadawca nie pyta odbiorcy o zgodę na wysłanie wiadomości, w wielu wypadkach oszukuje go i wyłudza lub wykrada dane osobowe. Spamer często korzysta z przypadkowych działań odbiorcy.

Polskie regulacje prawne odnośnie ochrony przed spamem

Polskie prawodawstwo jest zbieżne z unijnym w kwestii ochrony przed niechcianymi, a nieraz szkodliwymi e-mailami. Ustawodawca polski uchwalił kilka ustaw regulujących kwestię spamu. Do najważniejszych aktów prawnych odnoszących się do spamu i ochrony internatów przed tym zjawiskiem można zaliczyć: ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawę z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym ; ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Prawa konsumentów chronią: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ; ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ; ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Polskie prawo zawiera kilka aktów prawnych w sferze ochrony konkurencji i konsumentów, a pomimo tego, klient ma wrażenie, że jest pozostawiony sam sobie w razie problemów ze spamem, czy nieuczciwymi sprzedawcami. Ciągle zbyt mała jest świadomość przysługującej konsumentom ochrony. Niewiele jest kampanii społecznych uświadamiających prawa konsumenckie. Przeciętny Polak nie wie, jak ma zareagować, kiedy jego pocztę elektroniczną codziennie atakuje spam.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

33Najważniejszym w Polsce aktem prawnym regulującym kwestie spamu i handlu elektronicznego jest ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która wdraża na obszar polskiego prawodawstwa dyrektywę 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego na rynku wewnętrznym (tj. dyrektywę o handlu elektronicznym). Ustawa określa obowiązki usługodawcy w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystający z usług elektronicznych. Informacja handlowa definiowana jest podobnie do dyrektywy o handlu elektronicznym. Informacja handlowa to każda informacja przeznaczona do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy. Według ustawy informacją handlową nie jest informacja towarach i usługach, która nie służy osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie. Nie może być uznany za informację handlową e-mail, który nie zawiera szczegółów dotyczących ceny lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi. Ustawa przewiduje karanie grzywną za rozsyłanie niezamówionych informacji handlowych. Wysyłanie tego typu informacji jest wykroczeniem, które jest ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego. W niektórych krajach unijnych powyższy czyn zagrożony jest sporą grzywną i blokowaniem dostępu do internetu. W Polsce prawna ochrona klienta przed spamem jest mniejsza niż w innych krajach.

Spam w polskim prawie.

Handel elektroniczny oraz prawa konsumenta i handlowca określa w Polsce kilka ustaw. Niektóre przepisy odnoszą się wprost do spamu. Generalnie spamowanie w Polsce jest zakazane. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o „ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,” zawiera przepis mówiący o tym, że posłużenie się telefonem lub pocztą elektroniczną w celu złożenia propozycji zawarcia umowy handlowej jest dozwolone w przypadku odbiorca wyraził uprzednią zgodę na otrzymywanie takich informacji. Według ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. „o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest reklama stanowiąca zbyt dużą ingerencję w prywatność użytkownika. Zakazane jest też nagabywanie klientów w miejscach w publicznych, wysyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów oraz nadużywanie technicznych środków przekazu informacji. Inaczej mówiąc wedle przytoczonych przepisów spam jest uciążliwą reklamą narzucaną odbiorcom wbrew ich woli. W podobnym tonie o spamie traktuje ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, która za nieuczciwe praktyki rynkowe i to w każdych okolicznościach uznaje niewywołane działaniem albo zaniechaniem konsumenta nakłanianie do nabycia produktów przez telefon, faks, pocztę elektroniczną lub inne środki porozumiewania się na odległość. Wyjątkiem jest sytuacja egzekwowania zobowiązań umownych w okresie działania umowy.

Wymogi prawne dotyczące marketingu bezpośredniego

44Marketing bezpośredni choć korzystny w założeniach dla przedsiębiorcy bywa uciążliwy dla odbiorcy. Wynika to głównie z faktu, że przedsiębiorca stara się wszystkimi metodami zapoznać potencjalnego klienta ze swoją ofertą i nieraz w sposób nachalny budować relacje handlowe. Dlatego też ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej nakłada na przedsiębiorcę oferującego towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej oraz na firmę prowadzącą działalności za pomocą sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych kilka obowiązków. Przedsiębiorca jest zobowiązany do podania w ofercie następujących danych: numeru NIP, adresu siedziby firmy. Jeżeli takich danych nie zawiera e-mail dostarczony na pocztę użytkownika, to znaczy, że jest to spam i lepiej usunąć taką wiadomość oraz zgłosić nadużycie. W e-mailach od spamerów nie zobaczymy wymaganych ustawą informacji, co daje odbiorcom pewność, że mają do czynienia z nieuczciwymi praktykami i nie powinni brać w tym udziału. Firma, która nie podaje żadnych danych umożliwiających identyfikację nie jest wiarygodna- najczęściej nie istnieje, a wszystkie prośby skierowane do potencjalnego klienta mają służyć wyłudzeniu danych. Uczciwy przedsiębiorca podaje dane, jest zainteresowany tym, aby klient zapoznał się szerzej z ofertą i dowiedział się czegoś o firmie lub sprawdził wiarygodność przedsiębiorcy.

Walka oprogramowań ze spamem.

Walka oprogramowań antyspamowych ze spamem trwa nieustannie. Spamerzy są kreatywni i co jakiś czas powiększają arsenał nieuczciwych chwytów. Standardowe filtry działają na zasadzie analizy zawartości e-maili: tematu, treści i załączników. Spamerzy zmienili sposób redagowania wiadomości. Filtry starszego typu mogą okazać się niewystarczające, ponieważ nie wyłapią wszystkich spamów. Standardowe filtry stanowiły skuteczną ochronę przed dawniejszymi wiadomościami typu spam, które miały taką samą treść. Pierwszym krokiem spamerów na drodze do utrudnienia wykrywania były personalizowane pozdrowienia w zależności od adresu odbiorcy. Każda wiadomość zawierała pozdrowienia do konkretnej osoby, więc filtry przestawały skutecznie działać i spamerzy zyskiwali chwilową przewagę nad internautą. Eksperci z dziedziny bezpieczeństwa w odpowiedzi na oczekiwania użytkowników i konieczność obrony konsumenta przed spamem, opracowali filtry identyfikujące niezmienne wiersze tekstu. Zostały one dodane do reguł filtrowania. Skuteczną bronią przed spamerami okazało się niepełne dopasowanie struktur, które wykrywało tekst z małymi zmianami. Skuteczne są również technologie samomodyfikującego filtrowania. Trudno mówić o zwycięstwie w walce ze spamem, ponieważ nowoczesne multimedialne rozwiązania są wykorzystywane przez spamerów, a internaucie jest coraz trudniej rozróżnić spam do autentycznej wiadomości. Najskuteczniejszą obroną ze spamem będzie edukacja użytkowników internetu na temat spamu.

Nowe praktyki spamerów.

55Spam przynosi przestępcom internetowym realne zyski na wielu płaszczyznach, więc trudno spodziewać się, aby zrezygnowali ze swojej działalności. Spamerzy nie próżnują i stosują dodatkowe rozwiązania. W celu ominięcia filtrów zawartości, spamerzy stosują ciągi tekstu pochodzące z legalnej korespondencji handlowej lub losowe ciągi tekstu na początku lub końcu wysyłanego e-maila. Inną metodą spamowego oszustwa jest umieszczenie niewidocznego tekstu w wiadomościach utworzonych w formacie HTML. Mechanizm jest prosty: tekst jest zbyt mały, aby go zobaczyć, a kolor czcionki zlewa się z tłem. Wyżej zaprezentowane metody są dość skuteczne w omijaniu filtrów i przysparzały użytkownikom niemało problemów. Eksperci od oprogramowania mieli twardy orzech do zgryzienia. Przez pewien czas spamerzy znów mieli przewagę nad ofiarami spamowania. Informatycy w końcu opracowali nowe rozwiązanie: wyszukiwarki, które skanowały wiadomości w poszukiwaniu opisanych wyżej tekstów, szczegółowo przeglądały HTML oraz wykonywały drobiazgową analizę zawartości. Rozwiązania antyspamowe wykrywają wszelakie spamerskie chwyty dzięki możliwości szczegółowej analizy zawartości wiadomości. Myliłby się ktoś twierdząc, że spamerzy zostali pokonani. Przestępcy internetowi rozsyłają spamy w formacie graficznym, czego niestety na dzień dzisiejszy nie wykrywają filtry. Trwają prace nad metodą wyłaniania spamu z plików graficznych. Spamerzy są krok do przodu przed ekspertami z dziedziny informatyki.

Telekomunikacyjne urządzenia końcowe.

Niestety, w przypadku biznesu w sieci sprawdza się spostrzeżenie, że przestępcy o krok wyprzedzają zabezpieczenia użytkowników i organy ścigania. Spamerzy do nieuczciwych praktyk wykorzystują nowe technologie związane z internetem. Dlatego też nowa ustawa 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 r. wprowadza przepis zakazujący używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Używanie wyżej wymienionych urządzeń w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt klienta. Prawo telekomunikacyjne określa telekomunikacyjne urządzenie końcowe jako urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia do zakończeń sieci. Zgodnie z omawianą ustawą jakiekolwiek działania za pośrednictwem telefonu, komputera lub innych urządzeń mobilnych podejmowane w celu marketingu bezpośredniego, na które nadawca nie ma uprzednio wyrażonej zgody odbiorcy są niezgodne z prawem. W konsekwencji wysyłanie spamu drogą elektroniczną i telefony z z call-center w odniesieniu do osób fizycznych i prawnych jest sprzeczne z obowiązującym prawem. Tylko zgoda odbiorcy sprawia, że przesyłanie wiadomości handlowych jest zgodne z przepisami prawnymi. To konsument decyduje, jakie wiadomości chce otrzymywać, a wszystkie pozostałe może uznać za spam.

Kary za spam.

11W Polsce spam jest zakazany. Polskie prawo szanuje prywatność i wolę internauty. Przewiduje kary dla spamerów. Wysyłanie niezamówionej informacji handlowej jest aktem nieuczciwej konkurencji i stanowi wykroczenie ścigane z oskarżenia prywatnego. Jest to czyn zagrożony karą grzywny do 5000 złotych. To mała kara w zestawieniu z karą brytyjską – 500000 funtów, która naprawdę odstrasza amatorów dokuczania internautom. Według polskiego prawa spam stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. W sytuacji naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez przedsiębiorców, stosujących bezprawne praktyki, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) może wydać decyzję o uznaniu praktyki wysyłania niechcianych e-maili przez firmę za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i nakazać zaprzestanie jej stosowania. W piśmie zawierającym wyższej wspomnianą decyzję Prezes może
określić środki usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w celu zapewnienia wykonania nakazu. W razie gdyby przedsiębiorca nie zastosował się do nakazu, np.: nie opublikował go na swój koszt, to Prezes UOKiK ma prawo nałożyć karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% zysku osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym karę. Zanim Prezes ukaże przedsiębiorcę musi wykazać, że działanie przedsiębiorcy jest bezprawne i zagraża bądź narusza zbiorowy interes konsumentów. Prezes musi wykazać, że działanie przedsiębiorcy nie ma konkretnego adresata, a jest skierowane do nieoznaczonej grupy osób prawnych lub fizycznych.

Niedociągnięcia polskiego prawa antyspamowego.

Polacy przyzwyczaili się już do tego, że większość polskich ustaw ma wady. Nawet jeżeli zawierają dobre założenia, to zawsze znajdzie się w nich dziura prawna lub niejasności. Wynika to z tego, że polskie ustawy są pisane i uchwalane w atmosferze ciągłych sporów politycznych między rządzącymi a opozycją, co niestety przekłada się na jakość prawa. Teoretycznie poszkodowany przez spam konsument może wystąpić z powództwem o zaniechanie niedozwolonych działań, usunięcie ich skutków bądź naprawienia szkody na zasadach ogólnych. W przypadku czynów zawinionych osoba poszkodowana może żądać zasądzenia odpowiedniej sumy na cel społeczny. Teoria ładnie wygląda i sprawia wrażenie rozsądnego prawa. Niestety, w praktyce już tak różowo nie jest, bowiem roszczenia mają charakter majątkowy i konieczne jest określenie wartości finansowej przedmiotu sporu. W przypadku spraw dotyczących spamu, a ściślej rzecz ujmując nieuczciwej konkurencji nie jest to takie proste. Trudno bowiem obiektywnie ustalić wartość przedmiotu sporu. Sąd dopiero w toku postępowania określa wartość sporu. Olbrzymim problemem jest także udowodnienie przez konsumenta w sądzie, że działania przedsiębiorcy były agresywne i uciążliwe. Ustawodawca uznał, że, aby praktyka wysyłania niechcianych e-maili mogła być uznana za uciążliwą to ze strony odbiorcy nie może być wynikiem działania ani zaniechania ze strony konsumenta. To konsument musi udowodnić, że jest stroną poszkodowaną i sam nie wykonał działań, które mogłyby naruszyć prawa konsumenta.